News

Home >> News >> Phương Thức Nhờ Thu: Khi Nào Cần Bảo Lãnh Thanh Toán?

Phương Thức Nhờ Thu: Khi Nào Cần Bảo Lãnh Thanh Toán?

Bảo lãnh thanh toán đóng vai trò then chốt trong phương thức nhờ thu, một phương thức thanh toán quốc tế phổ biến, nhằm đảm bảo an toàn và tin cậy cho giao dịch. Bài viết này sẽ làm rõ khái niệm bảo lãnh thanh toán trong phương thức nhờ thu và tầm quan trọng của nó đối với các bên tham gia.

Bảo lãnh thanh toán là gì? Tìm hiểu về “lá chắn thép” cho doanh nghiệp

Phương thức nhờ thu cho phép Nhà xuất khẩu ủy thác ngân hàng thu hộ tiền từ Nhà nhập khẩu dựa trên hối phiếu và/hoặc chứng từ giao hàng. Tuy nhiên, ngân hàng chỉ đóng vai trò trung gian, không có nghĩa vụ bảo đảm thanh toán.

Bảo lãnh thanh toán là gì? Tìm hiểu về "lá chắn thép" cho doanh nghiệp

Vậy, bảo lãnh thanh toán là gì? Bảo lãnh thanh toán là cam kết của một bên thứ ba (thường là ngân hàng) sẽ trả tiền cho người thụ hưởng (Nhà xuất khẩu) nếu người thanh toán (Nhà nhập khẩu) không thực hiện đúng nghĩa vụ. Trong phương thức nhờ thu, bảo lãnh thanh toán giúp giảm thiểu rủi ro cho Nhà xuất khẩu, đảm bảo khoản tiền được thanh toán.

Xem thêm: Các Phương Thức Thanh Toán Quốc tế

Phân loại bảo lãnh thanh toán

Phân loại theo phương thức phát hành

 • Bảo lãnh trực tiếp: Ngân hàng phát hành bảo lãnh trực tiếp cho bên thụ hưởng mà không cần thông qua ngân hàng của bên thụ hưởng.
 • Bảo lãnh gián tiếp: Ngân hàng phát hành bảo lãnh cho ngân hàng của bên thụ hưởng, sau đó ngân hàng này sẽ phát hành bảo lãnh cho bên thụ hưởng.
 • Bảo lãnh được xác nhận: Ngân hàng thứ ba (ngoài ngân hàng phát hành và ngân hàng của bên thụ hưởng) xác nhận bảo lãnh, cam kết thanh toán nếu bên được bảo lãnh không thực hiện nghĩa vụ.
 • Đồng bảo lãnh: Hai hoặc nhiều ngân hàng cùng phát hành bảo lãnh, chia sẻ trách nhiệm thanh toán.

Phân loại theo hình thức sử dụng

 • Bảo lãnh có điều kiện: Ngân hàng chỉ thực hiện thanh toán khi bên thụ hưởng đáp ứng đầy đủ các điều kiện ghi trên bảo lãnh.
 • Bảo lãnh vô điều kiện: Ngân hàng thực hiện thanh toán ngay khi nhận được yêu cầu từ bên thụ hưởng, không cần kiểm tra điều kiện.

Phân loại theo mục đích sử dụng

 • Bảo lãnh thực hiện hợp đồng: Đảm bảo bên nhận thầu thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng.
 • Bảo lãnh thanh toán: Đảm bảo bên mua thanh toán cho bên bán đúng hạn.
 • Bảo lãnh vay vốn: Đảm bảo bên vay trả nợ vay và lãi vay đầy đủ cho bên cho vay.
 • Bảo lãnh dự thầu: Đảm bảo bên dự thầu thực hiện nghĩa vụ theo thầu nếu trúng thầu.
 • Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước: Đảm bảo bên nhận tiền ứng trước sẽ hoàn trả nếu không thực hiện hợp đồng.
 • Bảo lãnh bảo hành: Đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ theo hợp đồng.
 • Bảo lãnh miễn khấu trừ giá trị hóa đơn: Đảm bảo bên mua được miễn khấu trừ giá trị hóa đơn khi thanh toán.

Các loại hình bảo lãnh khác

 • Thư tín dụng dự phòng (L/C): Là cam kết của ngân hàng phát hành, thay mặt người yêu cầu phát hành thư tín dụng, sẽ thanh toán một khoản tiền cho người thụ hưởng khi người thụ hưởng xuất trình bộ chứng từ phù hợp với điều kiện và điều khoản của thư.
 • Bảo lãnh thuế quan
 • Bảo lãnh hối phiếu
 • Bảo lãnh phát hành chứng khoán

Quy định về thanh toán từng phần trong phương thức nhờ thu (dựa trên URC 522)

Điều 19 của Quy tắc thống nhất về nhờ thu (URC 522) quy định về thanh toán từng phần như sau:

(a) Nhờ thu phiếu trơn: Việc thanh toán từng phần được chấp nhận nếu luật pháp nơi thanh toán cho phép. Chứng từ tài chính chỉ được giao khi người trả tiền thanh toán đầy đủ.

Quy định về thanh toán từng phần trong phương thức nhờ thu (dựa trên URC 522)

(b) Nhờ thu kèm chứng từ: Thanh toán từng phần chỉ được chấp nhận nếu có chỉ thị rõ ràng trong bản nhờ thu. Ngân hàng xuất trình chỉ giao chứng từ khi nhận đủ tiền, trừ khi có quy định khác, và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả nào do việc chậm trễ giao chứng từ.

(c) Điều kiện chung: Việc thanh toán từng phần phải tuân thủ Điều 17 (thanh toán bằng tiền địa phương) và/hoặc Điều 18 (thanh toán bằng ngoại tệ).

Lưu ý: Khi được chấp thuận, thanh toán từng phần phải tuân thủ Điều 16 (thanh toán không chậm trễ).

Xem ngay: LC là gì và hiểu thế nào chuẩn xác nhất về vấn đề này?

Quy định về bảo lãnh thanh toán được tối ưu hóa:

Bảo lãnh thanh toán, tương tự các loại bảo lãnh khác, tuân theo một số quy định chung:

 • Cam kết thanh toán: Dựa trên thỏa thuận, bên bảo lãnh cam kết thanh toán một phần hoặc toàn bộ giá trị hợp đồng cho bên được bảo lãnh.
 • Giới hạn trách nhiệm: Bảo lãnh thanh toán giới hạn ở số tiền ghi trên chứng thư, không phân biệt khoản tiền (lãi, phạt, bồi thường…). Bên bảo lãnh có trách nhiệm thanh toán tối đa giá trị ghi trên chứng thư cho bên nhận bảo lãnh.
 • Hình thức bảo lãnh: Bảo lãnh thanh toán có thể thực hiện bằng tài sản hoặc tiền mặt, tùy theo thỏa thuận giữa các bên.
 • Hiệu lực bảo lãnh: Bảo lãnh thanh toán mất hiệu lực nếu bên được bảo lãnh là cá nhân thì chết, là tổ chức thì phá sản.

Trong thanh toán nhờ thu, ngân hàng chỉ đóng vai trò trung gian, không quyết định tính chất giao dịch. Do đó, để giảm thiểu rủi ro trong thanh toán quốc tế, doanh nghiệp nên sử dụng bảo lãnh thanh toán ngân hàng.

Quy định về bảo lãnh thanh toán nhờ thu tại Việt Nam

Điều 8 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 44/2006/QĐ-NHNN quy định về thanh toán hối phiếu nhờ thu qua người thu hộ như sau:

1. Trách nhiệm của người trả tiền:

 • Trong vòng 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hối phiếu từ người thu hộ, người trả tiền phải thanh toán hoặc từ chối thanh toán. Thời hạn này được tính từ ngày người trả tiền xác nhận nhận được hối phiếu nếu hối phiếu được gửi qua bưu điện.
 • Việc thanh toán có thể thực hiện bằng tiền mặt trực tiếp cho người thu hộ hoặc qua lệnh chi từ tài khoản của người trả tiền.
 • Quá thời hạn 3 ngày mà không thanh toán, người thu hộ sẽ xử lý hối phiếu theo Điều 9 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 44/2006/QĐ-NHNN.

2. Trách nhiệm của người thu hộ nhận nhờ thu:

a) Khi hối phiếu được thanh toán toàn bộ:

 • Ghi nợ tài khoản người trả tiền (tiền mặt hoặc tài khoản ngân hàng).
 • Đóng dấu “Đã thanh toán toàn bộ” lên hối phiếu và trả lại cho người trả tiền kèm tờ phụ và chứng từ giao hàng (nếu có).
 • Ghi có tài khoản người nhờ thu và gửi giấy báo có.
 • Theo dõi sổ sách hối phiếu nhờ thu.

b) Khi hối phiếu được thanh toán một phần:

 • Hạch toán kế toán theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 8.
 • Đóng dấu “Đã thanh toán một phần, số tiền …” lên hối phiếu.
 • Giữ lại hối phiếu và tờ phụ, chuyển trả cho người nhờ thu vào sáng ngày làm việc tiếp theo kèm thông báo lý do.
 • Xử lý hóa đơn, chứng từ giao hàng theo chỉ dẫn trên Giấy ủy quyền thu hối phiếu.

c) Khi người trả tiền chưa đủ tiền thanh toán:

 • Lưu chứng từ vào hồ sơ hối phiếu chưa thanh toán và thông báo cho người nhờ thu, người trả tiền biết để xử lý.
 • Khi người trả tiền có đủ tiền, ghi ngày thanh toán lên hối phiếu và xử lý theo điểm a hoặc b.
 • Nếu quá 3 ngày kể từ ngày nhận hối phiếu mà người trả tiền vẫn chưa

(1) Hợp đồng mua bán cần có điều khoản quy định thanh toán bằng phương thức nhờ thu kèm chứng từ.

(2) Người bán gửi hàng đến người mua.

(3) Người bán lập yêu cầu nhờ thu và gửi kèm bộ chứng từ tới ngân hàng nhờ thu.

(4) Ngân hàng nhờ thu phát hành phiếu thu, chuyển bộ chứng từ cho ngân hàng thu hộ.

(5) Ngân hàng thu hộ thông báo yêu cầu nhờ thu, gửi bộ chứng từ đến người mua.

(6) Người mua chấp hành lệnh nhờ thu.

(7) Ngân hàng thu hộ chuyển bộ chứng từ cho người mua.

(8) Ngân hàng thu hộ chuyển tiền, hối phiếu hoặc kỳ phiếu đến ngân hàng nhờ thu.

(9) Ngân hàng nhờ thu chuyển tiền, hối phiếu hoặc kỳ phiếu cho người bán.

Bảo lãnh thanh toán trong phương thức nhờ thu đóng vai trò quan trọng, đảm bảo an toàn và tin cậy cho các giao dịch thương mại quốc tế. Áp dụng biện pháp bảo lãnh thanh toán hợp lý giúp giảm rủi ro và xác định trách nhiệm của các bên tham gia giao dịch.

Tạm kết

Bạn vừa cùng HL Shipping tìm hiểu phương thức nhờ thu trong xuất nhập khẩu hàng hoá. Hy vọng với nội dung trên đã giúp bạn hiểu thêm về loại hình thanh toán này.


Về chúng tôi

HL Shipping Co.,Ltd là một đơn vị giao nhận vận tải trên toàn thế giới có trụ sở tại Hồ Chí Minh, Việt Nam. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vân tải biển và hàng không. Chúng tôi tự tin là địa chỉ lý tưởng để cung cấp các dịch vụ vận tải hàng hóa, logistics. Đáp ứng được mọi yêu cầu của Quý Khách. Nếu bạn cần hỗ trợ gì về khai báo hải quanvận tải hàng hóa nội địa…. Thì gọi ngay HLshipping để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí.

0 0 đánh giá
Article Rating
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

GIVE US YOUR INFORMATION TO CONTACT