Các bài viết cho tag: Giấy phép kiểm dịch thực vật

giấy phép kiểm dịch thực vật

Giấy phép kiểm dịch thực vật

12/07/2020

  Với nền nông nghiệp là thế mạnh hằng năm. Chúng ta đã xuất khẩu đi nước bạn hàng trăm tấn củ. Đặc biệt để có thể xuất khẩu với các thị trường khó tính, khắt khe và nghiêm ngặt. […]